Page 2 - Mizanpaj 1
P. 2

Citycappadocia         C C                                                  Nisan / April 2020        02      Second major infrastructure
      move started in Nevşehir

                  Nevşehir’de 2. büyük altyapı hamlesi başladı


       ENG   Mayor of Nev-       nue to increase the quality of trans- parts of the city. We are making an ef- landscaping works carried out by the Science, announced that they will
                        portation in the city with warm asp-
                                          fort to get rid of asbestos drinking
                                                            Science Directorate teams in Taşlıbel
                                                                              carry out intensive work in both ce-
           şehir Rasim        halt work.             water pipes in our city, to allow our Cemetery.            meteries in the city and that the roads
                        On the first anniversary of his appo- people access to healthier water and Mayor ARI, who received informa- within the cemeteries will be renova-
      ARI started the se-
                        intment, ARIstated that the Science to travel along more comfortable and tion about the works           ted and landscaping will
      cond big infrastruc-        Directorate teams started their infras- comfortable roads. We will continue from the authori-               be carried out.
                        tructure work in front of the Mosque our infrastructure and superstructure ties of the
      ture move on the          Kebir Avenue (Butchers' Bazaar) bet- work in different neighborhoods in Directo-
      anniversary of his         ween the Teacher's House and the  the coming weeks. While our people rate
                        Kursunlu Mosque, Diriliş Square in stay at home, we prepare our city for of
      duty. Infrastructure        front of the Türk Telekom Directo- the days when they will go out again
                        rate and Emlak Konut Sitesi in Emek and life will be revived in the city.
      and hot asphalt           Mahallesi.             When this coronavirus disease ends
      works were initiated        Noting that the drinking water and and our citizens start to go out on the
                        sewerage lines and pedestrian side- streets, they will encounter a glea-
      in Butchers' Bazaar,        walks in these regions will be comple- ming Nevsehir."He said.
                        tely renewed, rain water lines will be After his investigations in the Butc-
      Diriliş Square and         created and then hot asphalt casting hers' Market, Diriliş Square and Emek
      Emek District upon         will be carried out, ARI said, “I be- District, Mayor ARI, along with Vice-
                        came the mayor of the people of this Presidents İbrahim YÜZER and Bek-
      the order of Mr. ARI.        city with the share of my God on 31 taş DEMİR, examined the road
                        March 2019 . During this one-year  construction

      Mayor Rasim ARI launched his se-  period, we have brought important  and
      cond major infrastructure move Butc- projects to the city in social, cultural
                        and sports sense, and we have pro-
      hers' Bazaar, Diriliş Square and Emek
      District on the first anniversary of the vided a serious physical change.
      31 March Local Elections in Nevşe- We've done a lot of good
      hir.                work. Our people see
      Mayor ARI, who started the infras- everything that is done.
                        On our first anniversary,
      tructure works with the construction
      machine he used in the Butchers' Ba- we continue to serve
      zaar, said that he will renew the in- our city without any
      frastructure of the city completely excuse. Today, we
      and bring the citizens together with have started infrastruc-
                        ture studies in three
      healthier drinking water, and conti-
                              different

                                           TR   Nev-      lışmalarına start ve-         hem sosyal, hem kültürel, hem sportif manada
                                                                          önemli projeler kazandırdık ve ciddi bir fizik-
                                               şehir   rildi.                   sel değişim sağladık. Çok iyi işler yaptık. Yapı-
                                          Belediye                            lan her şeyi halkımız görüyor. Birinci yıl
                                                    Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart Yerel Se- dönümümüzde biz hiçbir şeyi bahane etmeden
                                          Başkanı       çimlerinin birinci yıl dönümünde Nevşe-  şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz.
                                                                          Bugün şehrin üç ayrı noktasında altyapı çalış-
                                                    hir’deki 2. büyük altyapı hamlesini Kasaplar
                                         Rasim Arı,                            malarına girdik. Şehrimizin asbestli içme suyu
                                                    Çarşısı, Diriliş Meydanı ve Emek Mahalle-
                                        göreve baş-       si’nde başlattı.              borularından kurtulması, insanlarımızın daha
                                                    Kasaplar Çarşısı’nda kullandığı iş makinesi ile sağlıklı suya erişebilmesi ve beraberinde de
                                      lamasının yıl        altyapı çalışmalarının startını veren Başkan daha rahat ve konforlu yollarda seyahat edebil-
                                                                          meleri için bir gayret içerisindeyiz. Önümüz-
                                   dönümünde ikinci          Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüz-
                                                    deki haftalarda şehrin farklı noktalarında da deki haftalarda altyapı ve üst yapı
                                 büyük altyapı hamle-          gerçekleştirecekleri çalışmalarla hem şehrin çalışmalarımızı farklı mahallelerimizde de sür-
                                                    altyapısını tamamen yenileyerek vatandaşları düreceğiz. İnsanlarımız evde kalırken biz şehri-
                                    sini başlattı.         daha sağlıklı içme suyu ile buluşturacaklarını mizi onların yeniden sokağa çıkacağı ve
                                                                          şehirde yaşamın yeniden canlanacağı günlere
                                       Arı’ nın tali-       hem de sıcak asfalt çalışması ile şehirdeki ula-
                                                    şım kalitesini arttırmayı sürdüreceklerini kay- hazırlıyoruz. Bu koronavirüs illeti sona erip va-
                                        matıyla Ka-       detti.                   tandaşlarımız sokağa çıkmaya başladıklarında
                                                    Arı, göreve başlamasının birinci yıl dönü- pırıl pırıl bir Nevşehir ile karşılaşacaklar.” dedi.
                                          saplar        münde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aynı Başkan Arı, Kasaplar Çarşısı, Diriliş Meydanı
                                                                          ve Emek Mahallesi’ndeki incelemelerinin ar-
                                          Çarşısı, Di-    anda Öğretmenevi ile Kurşunlu Cami arasın-
                                                    daki Cami Kebir Caddesi (Kasaplar Çarşısı), dından beraberinde Başkan Yardımcıları İbra-
                                           riliş Mey-     Türk Telekom Müdürlüğü önündeki Diriliş  him Yüzer ve Bektaş Demir ile birlikte,
                                           danı ve      Meydanı ve Emek Mahallesi’ndeki Emlak   Taşlıbel Mezarlığı’nda yine Fen İşleri Müdür-
                                                                          lüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol
                                                    Konut Siteleri önünde altyapı çalışmalarına
                                          Emek Ma-      başladığını ifade etti.          yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını ince-
                                                    Bu bölgelerdeki içme suyu ve kanalizasyon ledi.
                                          halle-        hatlarının ve yaya kaldırımlarının tamamen ye-

                                         si’ nde        nilenerek yağmur suyu hatlarının oluşturulaca- Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden çalışma-
                                                    ğını ve sonrasında sıcak asfalt dökümünün lara ilişkin bilgi alan Başkan Arı, şehirdeki her
                                       altyapı ve        gerçekleştirileceğini kaydeden Arı, “2019 yılı- iki mezarlık içerisinde de yoğun bir çalışma
                                                    nın 31 Mart tarihinde bu şehrin insanlarının gerçekleştireceklerini ve mezarlıklar içerisin-
                                     sıcak asfalt ça-        teveccühü ve rabbimin nasibi ile belediye baş- deki yolların yenilenerek çevre düzenleme ve
                                                    kanı oldum. Bu bir yıllık süre içerisinde şehre peyzaj çalışmasının yapılacağını açıkladı.
   1   2   3   4   5   6   7