Page 11 - Mizanpaj 1
P. 11

Citycappadocia         C C                                                  Nisan / April 2020        11

           “CAPPADOCIA IS GIVEN
       GIFT FROM EARTH TO US”                 “Kapadokya yeryüzünün bize armağanıdır”


                              ENG   Stating that 2019 was a good year for fortunately, even if the next process is an indi- I believe that the certification system to be app-
                                                                          lied for tourism is ideal to integrate our hotel
                                                    cator of vitality in domestic tourism since June,
                                  the entire tourism community, but
                                  unfortunately 2020 was not like this, it will not be the year of Tourism.   standards with the hygienic base and to be pre-
                              Ertas Group Chairman and Tourism prominent As a businessman, I do not observe that there sented to to outer world. In the future, we will
                              Mr. Musa Ertas made a statement regarding the will be a rivalry with the reopening of tourism. be following this process closely with the state-
                              agenda. Mr. Ertas, who did not neglect to  This competition will affect financially in the ments of our Minister of Tourism.
                              praise the Cappadocia region in his statement, hotels and businesses in our market so that ear- My belief in my Turkish nation during this
                              said, “Cappadocia is given gift from eart to us.” nings can go in line with supply demand and time we should pay much attention to the fact
                              In the continuation of his speech, Mr. Ertas maintain continuity.           that most of our health mostly. These days will
      Cappadocia region's              said the following; “We were hoping that in Cappadocia, in a wide geography of cultural be finished soon. As long as we comply with
                              2020 would continue with the same hope that tourism in Turkey for 12 months and is actively our government's calls to stay at home and not
      leading tourism                every area was affected by the known case. Un- affected tourists even in the winter snow too. go out unless it is compulsory. ”

      prominent Mr. Musa

      Ertas, Cappadocia

      of cultural tourism in

      a wide geography in

      Turkey actively

      influenced for 12

      months and in winter

      the snow even

      tourists that gift to

       humanity of our

      earth continues to

      attract like a

      magnet, he said.      Kapadokya bölgesi-

      nin önde gelen
                                                                           ErtasGroupChairmanandTourism
      Turizmcilerinden                                                               prominentMr.MusaErtas

      Musa Ertaş,

      Kapadokya’ nın

      Türkiye’ de ki geniş

      coğrafya içerisinde

      kültür turizminin aktif

      olarak 12 ay bo-

      yunca etkilenmeyen

      ve karda kışta bile

       turistleri mıknatıs gibi

      çekmeye devam
                               TR  2019 yılı bütün turizmci camiası için itibaren bir canlılık göstergesi olsa bile bu Dış turizm için uygulanacak sertifikasyon sis-
      eden yeryüzümüzün                   güzel geçtiğini, ancak ne yazık ki sene Turizmcilerin yılı maalesef olmayacak. temi ise kendi otel standartlarımızı, hijyenik
                              2020 yılının bu şekilde olmadığını belirten Turizm’in tekrar açılması ile birlikte yeniden taban ile bütünleştiren ve dış dünyaya söz
      insanlığa armağanı               Ertaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Tu-  bir rekabet olacağını bir işadamı olarak gözle- uçar yazı kalır misali sunulması ideal olduğu-

                              rizmci Musa Ertaş, gündeme dair açıklama-  miyorum. Elbet kazancın arz talep doğrultu- nun kanısındayım. İlerlerleyen süreçte Tu-
      olduğunu söyledi.               larda bulundu. Açıklamasında Kapadokya   sunda gidebilmesi ve devamlılık arz     rizm Bakanımızın açıklamaları ile bu süreci
                              bölgesine övgüler yağdırmayı da ihmal etme- edebilmesi için bu rekabetin olması piyasa- yakından takip ediyor olacağız.
                              yen Ertaş, “Kapadokya yeryüzümüzün bizlere mızdaki tesislerin ve işletmelerimde maddi
                              bir armağandır” dedi.            olarak etkileyecektir.           Sağlığımıza aslında en çok dikkat etmemiz ge-
                              Ertaş konuşmasının devamında ise şunları  Kapadokya, Türkiye’de ki geniş coğrafya içe- reken bu süre içerisinde benim Türk milletine
                              söyledi; “2020 yılında aynı ümit ile devam risinde kültür turizminin aktif olarak 12 ay olan inancım sonsuz. Elbet bugünlerde bite-
                              edeceğini umuyorduk ki malum vakadan do-  boyunca etkilenmeyen ve karda kışta bile tu- cek. Yeter ki hükûmetimizin evde kal çağrıla-
                              layı her alan etkilenmiş durumda. Önümüz-  ristleri mıknatıs gibi çekmeye devam eden  rına uyalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya
                              deki süreç ise iç turizmde haziran ayından yeryüzümüzün bize armağanıdır.       çıkmayalım.”
   6   7   8   9   10   11   12