Page 6 - Mizanpaj 1
P. 6

C                                                 J Jaannuuaarryy // OOccaakk 22002211
                       C
       Citycappadocia                                                                             06                                            Kayaşehir impressed


                                           with its unique view


                                           Kayaşehir eşsiz manzarasıyla                                                       hayran bıraktı

        ENG   After the long-awaited snowfall in by Nevşehir Municipality in mid-2020, was  TR  Nevşehir’de uzun süredir beklenen fından turizme kazandırılan Kayaşehir’de
                                                       ve dünden itibaren etkili olmaya baş-
                                                                        beyaz örtü ile kaplandı.
                             covered with white cover.
            Nevşehir, which started to be ef-
            fective since yesterday, Kayaşehir Kayaşehir, which has been visited by more     layan kar yağışı sonrasında Nevşehir Açıldığı günden bu yana kısa sürede 120 bini
        around the Nevşehir Castle turned white. than 120 thousand local and foreign tourists Kalesi etrafındaki Kayaşehir’e beyaza büründü.  aşkın yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret
        While the snowfall that started yesterday in a short time since its opening, was vie- Nevşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan edilen Kayaşehir, drone ile havadan görüntü-
        evening in Nevşehir was expected to be ef- wed from the air with a drone.      kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla et- lendi.
        fective at intervals until the end of the With the end of the pandemic, a significant kili olması beklenirken yağış sonrasında Nev-
        week, the white image that emerged in Nev- increase is expected in the number of tou- şehir’de oluşan beyaz görüntü kendisine Doyumsuz manzarası ile fotoğraf tutkunlarının
        şehir after the rain impressed.      rists visiting Kayaşehir, which has become hayran bıraktı.              kış aylarında gözde merkezlerinden biri haline
        Kayaşehir, which is considered to be the lar- one of the favorite centers of photography Nevşehir Kalesi etrafındaki dünyanın en büyük gelen Kayaşehir’i ziyaret eden turist sayısında
        gest slope settlement in the world around lovers during the winter months with its in- yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen ve pandeminin sona ermesi ile birlikte ciddi bir
        Nevşehir Castle and was brought to tourism satiable view.              2020 yılı ortalarında Nevşehir Belediyesi tara- artış yaşanması bekleniyor.         Tourist inux to Kayaşehir                                 Kayaşehir’e turist akını


       ENG   In Nevşehir, home to Turkey's   and more than a thousand gallery rooms    TR  Doğa harikası peribacaları, eşsiz gü- fresklerle bezeli kayadan oyma kilise, geçiş
                                                      zellikteki vadileri, balon turları ve
                                                                        tünelleri ve bine yakın odanın bulunduğu
                            were reached. These include a 6th century
           world-famous tourist center Cap-
           padocia with its natural wonder  monastery, a church dating back to the first    kayadan oyma tarihi mekânları ile  Kayaşehir, turizme açıldığı 20 Temmuz'dan
      fairy chimneys, unique beautiful valleys, quarter of the 13th century, and 5 bezir-  Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi   yaklaşık 130 bin yerli ve yabancı turist tara-
      balloon tours and historical sites carved hane. In addition, there are ventilation  Kapadokya’ya ev sahipliği yapan Nevşe-   fından ziyaret edildi.
      from rock, Kayaşehir soon attracted great chimneys, locked bolt stones, waterways   hir’de, Kayaşehir kısa sürede büyük ilgi
      attention. The historic settlement, which and fountains, cemetery area, horse stables, gördü. Titizlikle sürdürülen temizleme ve Nevşehir Kalesi etrafında bulunan ve ‘Dün-
      was opened to visitors last year after a meti- business workshops, fountains and public restorasyon çalışmasının ardından geçen yanın en büyük yamaç yerleşim merkezi’ ola-
      culously carried out cleaning and restora- spaces.                  sene ziyarete açılan tarihi yerleşim yeri, yerli rak kabul edilen bölgenin diğer etaplarının
      tion work, attracts the attention of domestic Noting that the second phase of the area, ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor ise turizme açılmasına yönelik çalışmalar
      and foreign tourists.           which has been declared as a renovation                         devam ediyor.
      Kayaşehir, the historical slope settlement area within the scope of the Law No. 5366 Nevşehir'de kentsel dönüşüm çalışmaları sı-
      carved out of rock, which was discovered by on the Renewal and Conservation of Dete- rasında tesadüfen bulunan ve Nevşehir Bele- Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bölge-
      chance during the urban transformation   riorated Historical and Cultural Immovable diyesi tarafından turizme kazandırılan   nin hemen yakınlarında bulunan Meryem
      works in Nevşehir and brought to tourism  Assets, with the approval of President   kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kaya-  Ana ve Çanlı Kilise ve tarihi Rum
      by Nevşehir Municipality, took its place  Recep Tayyip ERDOĞAN in 2019, conti-    şehir, kısa sürede UNESCO Dünya Kültür   Hamamı‘nın restorasyon çalışmalarının ta-
      among the most popular places of Cappado- nues to open to tourism, Mr.ARI said, He  Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'nın en gözde mamlanması ve Kayaşehir’in ikinci etabının
      cia in the UNESCO World Cultural Heri-   emphasized that it will be among the tou-  mekânları arasında yerini aldı.       turizme açılması ile birlikte bu bölgenin her
      tage List in a short time.         rism destinations.             Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü de-  yıl 1 Milyonu aşkın turist tarafından ziyaret
      Kayaşehir, which was declared as a third                        rece arkeolojik sit alanı ilan edilen, içinde edilmesinin beklendiğini ifade etti.
      degree archaeological site by the Ministry                                             Başkan Arı, “Nevşehir Kale etrafı 40 hektar-
      of Culture and Tourism, has a rock-carved                                             lık bir alanda ortaya çıkartılan Kayaşehir’de
      church with frescoes, passage tunnels and                                             330 adet mekânın açığa çıkarılarak binin
      nearly a thousand rooms, was visited by                                              üzerinde galeri odaya ulaşıldı. Bunlar içeri-
      approximately 130 thousand local and fore-                                             sinde 6. Yüzyıla ait bir manastır, 13. Yüzyılın
      ign tourists since July 20, when it was ope-                                            ilk çeyreğine tarihlenen bir kilise ve 5 adet
      ned for tourism.                                                          bezirhane de bulunuyor. Ayrıca havalan-
      Efforts are underway to open other stages of                                            dırma bacaları, kilitli sürgü taşları, suyolları
      the region around Nevşehir Castle, which is                                            ve çeşmeler, mezarlık alanı, at ahırları, iş
      considered to be the "world's largest slope                                            atölyeleri, şırahaneler ve kamusal alanlar
      settlement center", to tourism.                                                  mevcut.” dedi.
      Nevşehir Mayor Rasim ARI stated that with                                             2019 yılında alanın, Cumhurbaşkanı Recep
      the completion of the restoration works of                                             Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 5366 Sayılı Yıp-
      the Virgin Mary and Çanlı Church and the                                              ranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkla-
      historical Greek Bath and the opening of                                              rın yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak
      the second phase of Kayaşehir, this area is                                            Kullanılması Hakkındaki kanun kapsamına
      expected to be visited by more than 1 mil-                                             yenileme alanı ilan edilen bölgenin ikinci
      lion tourists every year.                                                     etabının turizme açılması için proje çalışma-
      Mayor ARI said, “In Kayaşehir, which was                                              larının sürdüğünü kaydeden Arı, bölgenin
      unearthed in an area of 40 hectares around                                             kısa sürede dünyanın en önemli turizm desti-
      Nevşehir Kale, 330 rooms were unearthed                                              nasyonları arasında yer alacağını vurguladı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11