Page 5 - Mizanpaj 1
P. 5

C                                                 J Jaannuuaarryy // OOccaakk 22002211
                       C
       Citycappadocia                                                                             05                                                   Governor examined

                                                   historical sites                                                         Vali tarihi alanları inceledi

                                                         TR  Göreve geldiği gün-  bulunan Vali, camiilerin yanı
                                                            den bu yana şehrin so- sıra Hristiyanların ibadet yerleri
                  ENG   Governor Sezer BECEL,    region, visited churches, which are  ilgilenen Vali Sezer Becel, Ka- olan kiliseleri de ziyaret etti.
                                                            runları ile bire bir
                      who has dealt with the prob-
                                    places of worship for Christians, as
                                                                       Geçtiğimiz gün Ürgüp ilçesine
                      lems of the city since the well as mosques.            padokya bölgesinde ki tarihi giderek Kaymakam Mehmet
                  day she took office, made an examina- Governor Sezer BECEL went to    cami, Kilise, kale ve müzelerde Maraşlı ve Belediye Başkanı
                  tion in historical mosques, churches, Ürgüp district the other day and met inceleme yaptı.       Mehmet Aktürk ile görüşen Vali
                  castles and museums in the Cappado- with District Governor Mehmet MA-                  Sezer Becel, daha sonra burada
                  cia region.             RAŞLI and Mayor Mehmet AK-       Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi birtakım incelemelerde bu-
                  Inci Sezer BECEL, who was appoin-  TÜRK, and later made some       ile Nevşehir Valiliği görevine lundu.
                  ted Governor of Nevsehir by presi- investigations here.          atanan İnci Sezer Becel, 18 Ha- İlçede İlk olarak Karamanoğlu
                  dential decree, took office from June Governor İnci Sezer BECEL, who   ziran 2020 tarihinden göreve Camiine giden Vali İnci Sezer
                  18, 2020. Inci Sezer BECEL, the go- went to Karamanoğlu Mosque in the  başladı. Göreve geldiği günden Becel, Cami içerisinde ki Os-
                  vernor of Nevsehir, who has been  district first, visited the grave of Şey- bu yana ayrıştırma yapmadan, manlı Devleti döneminde siya-
                  carrying out his work with an embra- hülislam Ürgüplü Mustafa Hayri    kucaklayıcı bir anlayış ile çalış- set ve Din adamlığı yapmış
                  cing understanding without parsing Efendi, who was a politician and reli- malarını yürüten Nevşehir Va- Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa
                  since the day she took office, has been gious man in the Ottoman Empire pe- lisi İnci Sezer Becel, gecesini Hayri Efendi'nin kabrini ziyaret
                  adding his night to her day and going riod, and prayed. Then, the Governor gündüzüne katıp ayak basılma- edip dua etti. Ardından yine ilçe
                  anywhere.              visited the Hıdırellez Church, which  dık yer bırakmıyor.      merkezinde yer alan Hıdırellez
                  The Governor Sezer BECEL, who tra- is located in the district center, and İlçe, kasaba, köy ve en ücra yer- Kilisesini ziyaret eden Vali, kay-
                  vels every inch to the districts, towns, obtained information from the district leri dahi karış karış gezerek va- makam Maraşlı’dan bilgiler alıp
                  villages and even the remotest places, governor MARAŞLI and made an in-  tandaşın dertlerine, sıkıntılarına inceleme yaptı.
                  is a partner to the troubles and troub- vestigation.           ortak olan Vali Sezer Becel, so- Aynı gün Ortahisar Kasabasını
                  les of the citizens, and it is also note- On the same day, Sezer BECEL visi- runların çözüm noktasında da ziyaret eden Sezer Becel, bu-
                  worthy that he takes important steps ted Ortahisar Town, and the Cultural önemli adımlar atması da dikkat rada ki Kültür Müzesi, Ortahi-
                  to solve the problems.       Museum, Ortahisar Castle and Saint   çekiyor.           sar Kalesi ve Azize Nino
                  Finally, the Governor, who made   Nino Church, and received informa-   Son olarak Kapadokya bölge-  Kilisesini ziyaret ederek yetkili-
                  some examinations in the Cappadocia tion from the authorities.      sinde bir takım incelemelerde lerden bilgi aldı.


                        C
                         C
         Citycappadocia

             CTY CAPPADO-
           Economical-Poiltical- Cultural
            and Tourism Newspaper
       Ekonomi- Poli1ka-Kültür ve Turizm Galerisi

             Year Yıl:5 Issue Sayı: 57
            January 2021, Ocak 2021

               Owner Sahibi
               Osman Koca


               Editor-İn-Chief
              Yazı İşleri Müdürü
                Veysel Kılıç

              Director of Design
               Görsel Yönetmen
                Dilek Koca

              Journalist Muhabir
               Nuri Karaşahin
               Çağla Aktürk
              Mehmet Özdemir


           Contact Address İle1şim Adresi:
         Cami Cedit Mahallesi Atatürk Bulvarı No:7
          Uzay İş Merkezi NEVŞEHİR / MERKEZ
              Tel: 0 (384) 212 43 10
           0 (384) 213 32 38 - 0542 609 00 50
            citycappadocia@gmail.com
             Press Baskı Dergah Ofset
         Halkalı Merkez Mahgallesi Dereboyu Cad.
           No:65 Küçükçekmece- İstanbul

            10 TL AYLIK ÜCRETLİ EKİDİR
          Ziraat Bankası Nevşehir Şubesi
        IBAN TR: 48000100002842980063 5002
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10