Page 4 - Mizanpaj 1
P. 4

C                                                  JJaannuuaarryy // OOccaakk 22002211
                       C
       Citycappadocia                                                                             04

          5e natural skyscraper was
                  put into maintenance


                       Doğal gökdelen bakıma alındı


       ENG   Cappadocia re-        trance booths repair and landscape work
                          will be carried out. As a result of these
           gion, famous for       works, which are planned to be carried
                          out in an estimated 1 month period, the
      its fairy chimneys,
                          Natural Skyscraper Uçhisar Castle will
      hosts millions of local        host its visitors again.

      and foreign tourists          Nevşehir Governor İnci SEZER BECEL,

      every year. Most of          who went to the town to examine the ma-
                          intenance and repair procedures, visited
      the tourists who            Uçhisar Castle to see these works on site.
                          During the visit, he exchanged ideas with
      come to the region           the Mayor of Uçhisar, Osman SÜSLÜ, on

      go to the Castle in          the issue.

      Uçhisar to watch the              Works will be
      land of the fairies             completed in the

      from a bird's eye               shortest time

      view.                 Speaking about the work done, Mayor
                          Osman SÜSLÜ started maintenance and
                          repair work in our Uçhisar castle, which
      This magnificent formation, which is
                          has an important place for the tourism of
      owned by the Uchisar municipality, has
                          both our town and the region. With the
      been taken under maintenance and repair
                          permissions we received from the Cappa-
      in order to provide better and more luxu-
                          docia Presidency, restoration works such
      rious service to its visitors. In this work,
                          as the cleaning of the castle summit, rai-
      initiated by the initiative of Uçhisar
                          ling and staircase renewal, adequate ligh-
      Mayor Osman SÜSLÜ, in line with the
                          ting and landscaping started. We aim to
      permission obtained from the Cappado-
                          complete the works as soon as possible
      cia Area Directorate, summit cleaning,
                          and host our visitors again. "
      staircase railings, lighting, visitor en-
       TR  Peri Bacaları ile       ziyaretçi giriş gişelerinin onarımı ve peyzaj
                          çalışması yapılacak. Tahmini olarak 1 aylık
          Ünlü Kapadokya         süre içerisinde yapılması planlanan bu ça-

      bölgesi her yıl            lışmalar sonucunda Doğal Gökdelen Uçhi-
                          sar Kalesi yeniden ziyaretçilerini
      milyonlarca yerli ve          ağırlayacak.

      yabancı turiste ev           Bakım ve onarım işlemlerini incelemek

       sahipliği yapıyor.          üzere beldeye giden Nevşehir Valisi İnci
                          Sezer Becel, bu çalışmaları yerinde görmek
      Bölgeye gelen             üzere Uçhisar Kalesini ziyaret etti. Ziyaret
                          sırasında Uçhisar Belediye Başkanı Osman
       turistlerin büyük bir         Süslü ile konuya ilişkin fikir alışverişinde

      çoğunluğu ise periler         bulundu.
      diyarını kuşbakışı            Çalışmalar en sürede

      izlemek için Uçhi-              zamanda bitecek

      sar’ da ki Kaleye           Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Baş-
                          kan Osman Süslü, Hem kasabamızın hem
      mutlaka çıkıyor.            de bölgenin turizmi için önemli bir yere
                          sahip olan Uçhisar kalemizde bakım-ona-
      İşletmesi Uçhisar belediyesine ait bu muh- rım çalışmalarına başladı. Kapadokya Alan
      teşem oluşum daha ziyaretçilerine daha iyi Başkanlığı’ndan aldığımız izinlerle kale
      ve lüks hizmet verebilmek için bakım-ona- zirve temizliği, korkuluk ve merdiven yeni-
      rıma alındı. Uçhisar Belediye Başkanı lemesi, ışıklandırmanın yeterli hale gelmesi
      Osman Süslü’nin girişimleri ile Kapadokya ve çevre peyzajı gibi restorasyon çalışmala-
      Alan Başkanlığı’ndan alınan izin doğrultu- rına başlandı. Çalışmaları en kısa sürede ta-
      sunda başlatılan bu çalışmada, zirve temiz- mamlayıp yeniden ziyaretçilerimizi
      liği, merdiven korkulukları, ışıklandırma, ağırlamayı hedefliyoruz.” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9