Page 3 - Mizanpaj 1
P. 3

C                                                 J Jaannuuaarryy // OOccaakk 22002211
                       C
       Citycappadocia                                                                             03          5ere is Restoration in


           Virgin Mary Church


                 Meryem Ana Kilisesi’nde restorasyon var       ENG   Restoration        as a prison after          ried out, the exterior of the historical The Church of the Virgin Mary was and Tourism. With this study, which
                                                            transformed into “Nevsehir prison”in
                                          church will be cleaned by scraping
                                                                              is planned to last about 1 year, we will
           work has          the population           and the roof will be repaired.   1950. The building, which was vaca- revive a very important structure for
                                          The frescoes on the walls of the  ted when the prison moved to its new both our city, region and country tou-
      begun in the 171-          exchange in 1924.
                                          church, which will be restored in ac- building in 1983, has been abandoned rism. "He said.
      year-old historical                           cordance with the original, will be re- to its fate since then.
                        One of the most important tourism  paired and resurfaced.                         Noting that they attach great impor-
      Virgin Mary Church,         centers of Turkey, The Church of the After the work, which is expected to "THE CHURCH          tance to tourism investments in order

      located on the           Virgin Mary, one of the oldest monu- last about 1 year, the church will be                to attract more local and foreign tou-
                        mental historical structures of Nevse- opened for local and foreign tourists WILL BE BROUGHT       rists to the city center of Nevşehir,
      slopes of Kahveci          hir, which is the main administrative to visit.              TO TOURISM”          Mayor Rasim ARI said;
                        center of Cappadocia region, is being The church, which was built during                 "In order to increase the share of
      Mountain in             brought to tourism.         the reign of Abdulhamit 1 and was Mayor Rasim ARI, who has made    Nevşehir from tourism and thus con-

      Nevşehir City            After the recent tender for the histo- opened to worship by Kayseri Metro- great efforts from the first day he took tribute to the economy and employ-
                        ric building, the contractor company politan Paisios in 1849, continued its office for the restoration work of the ment of the city, we opened the first
      Center and used           began its work.           activities until the 1924 exchange, historical church, stated that they will stage of Kayaşehir and Nevşehir
                        Along with the work that will be car- and since then it has not been used. bring the church to tourism with the Castle, which is considered to be the
                                                            completion of the restoration work. world's largest slope settlement aro-
                                                            Reminding that the restoration of the und Nevşehir Castle, for tourism. In a
                                                            church was undertaken by the mi-  short time, despite the pandemic pe-
                                                            nistry in accordance with the protocol riod, after Kayaşehir and Nevşehir
                                                            signed with the exchange made du-  Fortress, which are visited by many
                                                            ring the transfer of the municipality local and foreign tourists, we also
                                                            building, which was built on the road bring the Virgin Mary Church to tou-
                                                            and owned by Nevşehir Municipality, rism. When the 2nd stage of Kayaşe-
                                                            to the Ministry of Culture and Tou- hir is completed and the projects
                                                            rism to be used as the Presidency of around the Virgin Mary Church are
                                                            the Area, Mr.ARI said, “All expenses realized, this place will make signifi-
                                                            to be made for the restoration It will cant contributions to both the region
                                                            be met by our Ministry of Culture  and the country's tourism. "

       TR   Nevşehir İl        cephesi raspa yapılarak temizlenecek Alan Başkanlığı olarak kullanılmak
                        ve çatı onarımı yapılacak.     üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
           Merkezindeki        İç mekanlarında sonradan eklenen bö- devredilmesi sırasında gerçekleştirilen

                        lümlerin yıkılarak aslına uygun bir şe- takas ile birlikte yapılan protokol ge-
      Kahveci Dağı            kilde restore edilecek olan kilisenin reği kilisenin restorasyonunun bakan-
      eteklerinde bulunan         duvarlarındaki fresklerde onarılarak lıkça üstlenildiğini hatırlatan Arı,
                        yeniden gün yüzüne çıkarılacak.   “Restorasyon için yapılacak olan tüm
      ve 1924 yılındaki          Yaklaşık 1 yıl sürmesi beklenen çalış- harcamalar Kültür ve Turizm Bakanlı-
      mübadelenin             maların ardından kilise yerli ve yabancı ğımız tarafından karşılanacak. Yaklaşık
                        turistlerin ziyaretine açılacak.  1 yıl sürmesi planlanan bu çalışma ile
      ardından 1950            1. Abdulhamit döneminde yaptırılan birlikte hem şehrimiz hem de bölge ve
                        ve 1849 yılında Kayseri Metropoliti ülke turizmi için çok önemli bir yapıyı
      yılından sonra           Paisios tarafından ibadete açıldıktan yeniden ayağa kaldıracağız.” dedi.
      cezaevi olarak           sonra 1924 yılı mübadelesine kadar Nevşehir il merkezine daha fazla yerli
                        faaliyetini sürdüren kilise, bu tarihten ve yabancı turist çekebilmek için tu-
      kullanılan 171 yıllık        itibaren kullanılmamış.       rizm yatırımlarına büyük önem verdik-
                        Meryem Ana Kilisesi, 1950 yılında  lerini kaydeden Belediye Başkanı
      tarihi Meryem            “Nevşehir Cezaevi”ne dönüştürülmüş. Rasim Arı şöyle konuştu;
      Ana Kilisesi’ nde          1983 yılında cezaevinin yeni binasına “Nevşehir’in turizmden aldığı payı art-
                        taşınmasıyla boşalan bina, o tarihten tırmak ve bu sayede şehir ekonomisine
      restorasyon çalış-         günümüze adeta kaderine terk edil- ve istihdamına katkı sunabilmek için

      malarına başlanıldı.        mişti.               Nevşehir Kalesi etrafındaki dünyanın
                                          en büyük yamaç yerleşim merkezi ola-
                         “KİLİSE TURİZME          rak kabul edilen Kayaşehir’in ilk eta-
      Türkiye’ni n en önemli turizm merkez-                  bını ve Nevşehir Kalesi’ni turizme
      lerinden biri olan Kapadokya bölgesi- KAZANDIRILACAK”         açtık. Kısa sürede pandemi dönemine
      nin ana idari merkezi konumundaki                    rağmen çok sayıda yerli ve yabancı tu-
                        Tarihi kilisenin restorasyon çalışmaları
      Nevşehir’in en eski anıtsal tarihi yapı-                rist tarafından ziyaret edilen Kayaşehir
                        için göreve geldiği ilk günden itibaren
      larından Meryem Ana Kilisesi turizme                  ve Nevşehir Kalesi’nin ardından Mer-
                        büyük çaba harcayan Belediye Başkanı
      kazandırılıyor.                             yem Ana Kilisesi’ni de turizme kazan-
                        Rasim Arı, restorasyon çalışmalarının
      Tarihi yapı için geçtiğimiz günlerde                  dırıyoruz. Kayaşehir’in 2. etabı
                        tamamlanması ile birlikte kiliseyi tu-
      gerçekleştirilen ihalenin ardından yük-                 tamamlandığında ve Meryem Ana Kili-
                        rizme kazandıracaklarını ifade etti.
      lenici firma çalışmalarına başladı.                   sesi etrafındaki projeler gerçekleştiril-
                        Göre yolu üzerinde yaptırılan ve mül-
      Gerçekleştirilecek olan çalışmalar ile                 diğinde burası hem bölge hem de ülke
                        kiyeti Nevşehir Belediyesi’ne ait olan
      birlikte ilk olarak tarihi kilisenin dış                turizmine önemli katkılar sağlayacak.”
                        belediye binasının geçtiğimiz aylarda
   1   2   3   4   5   6   7   8